Regulamin i Ogólne Warunki Umowy (OWU)

Wszelkie wymagane prawem informacje o korzystaniu z klubu.
Sprawdź poniżej nasz regulamin korzystania z klubu i ogólne warunki umowy przed dołączeniem do nas.

REGULAMIN KLUBU

§1 Postanowienia Ogólne

1. O ile z dalszej części niniejszego dokumentu nie wynika wyraźnie odmiennie:

Członek Klubu – oznacza osobę fizyczną, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, oraz za zgodą jej przedstawiciela ustawowego, również osobę fizyczną, która ukończyła 16 lat i posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych, będącą stroną Umowy Członkowskiej, a także, na potrzeby niniejszego Regulaminu, każdą inną osobę, która korzysta z usług oferowanych w Klubie. 

Klub – oznacza obiekt fitness prowadzony przez CrossFit Ursynów.  

Karnet – oznacza wariant usługi oferowanej w Klubie przez CrossFit Ursynów.  

Karta Członkowska – oznacza dokument w formie plastikowej karty potwierdzający prawo Członka Klubu do korzystania z usług oferowanych w Klubie, na warunkach określonych w Umowie Członkowskiej.   

 CrossFit Ursynów – oznacza spółkę pod firmą AMRAP sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wacława Lachmana 3, 02-786 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000564515, NIP: 9512392657, kapitał zakładowy 6000 PLN, która prowadzi Klub i jest stroną Umowy Członkowskiej.   

OWU – oznacza wzorzec umowy w postaci Ogólnych Warunków Umowy, w oparciu o który zawierana jest Umowa Członkowska pomiędzy CrossFit Ursynów a Członkiem Klubu. 

Regulamin – oznacza niniejszy Regulaminu Klubu. 

Strona internetowa – oznacza witrynę internetową dostępną pod adresem www.crossfitursynow.pll, która prowadzona jest przez CrossFit Ursynów i która dotyczy usług oferowanych w Klubie.   

SWU – oznacza część Umowy Członkowskiej w postaci Szczególnych Warunków Umowy, w której CrossFit Ursynów oraz Członek Klubu określają zmienne dla każdego Członka Klubu parametry Umowy Członkowskiej, w tym dane osobowe Członka Klubu oraz typ Karnetu.

Umowa Członkowska – oznacza odpłatną umowę o świadczenie usług oferowanych w Klubie zawartą pomiędzy Członkiem Klubu a CrossFit Ursynów.     

 1. Regulamin określa organizacyjno-porządkowe zasady korzystania z Klubu przez Członka Klubu.  
 2. Członek Klubu zobowiązany jest stosować się do warunków korzystania z usług oferowanych w Klubie, o których mowa w niniejszym Regulaminie, a także w instrukcjach obsługi maszyn i urządzań, zasad korzystania z szatni, bieżących zaleceń personelu Klubu oraz powszechnie przyjętych zasad ostrożności. 
 3. Członek Klubu może korzystać z usług w dniach i godzinach otwarcia Klubu. 
 4. CrossFit Ursynów ma prawo do czasowego nieświadczenia usług i zamknięcia Klubu w celu przeprowadzenia w nim wymaganych prac konserwatorskich, remontów lub usunięcia awarii, a także zajścia innych okoliczności o charterze tzw. siły wyższej, które będą uniemożliwiać lub znacznie utrudniać funkcjonowanie Klubu.     
 5. Każda osoba, która przebywa na terenie Klubu musi posiadać ważny karnet. W przypadku nieposiadania karnetu jest zmuszona opuścić Klub w trybie natychmiastowym. Każdy karnet określa precyzyjnie czas oraz personalia osoby uprawnionej do przebywania na terenie Klubu w wybranych terminach, na określonych w Regulaminie zasadach. Nie można przebywać w Klubie poza wyznaczonymi warunkami.
 6. Otrzymanie karnetu jest równoznaczne z wykupieniem jednorazowego wejścia lub wybranego karnetu – zgodnie z obowiązującym cennikiem, podpisaniem akceptacji regulaminu przez Członka Klubu, który otrzymał oświadczenie wraz z kartą zdrowia. Członek Klubu, który korzysta z Klubu lub przystępuje do zajęć deklaruje, iż przeczytał, zaakceptował oraz podpisał regulamin bez zastrzeżeń i nie deklarował zmian w zapisach.
 7. Członkowie Klubu podpisują przy zakupie abonamentu oświadczenie akceptacji regulaminu oraz kartę zdrowia, które potwierdzają stan faktyczny i stanowią odrębną deklarację.
 8. Członek Klubu zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Klubu o zmianie danych osobowych.
 9. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania. Podpisanie oświadczenia o przeczytaniu i akceptacji regulaminu uznane zostaje jako świadoma zgoda na powyższe zapisy i uznane za obowiązujące obydwie strony.
 10. Regulamin ma również charakter oświadczenia obydwu stron i jest oparty o zasadę indywidualnego uzgodnienia obydwu stron.
 11. Trener ma prawo nie wpuścić Członka do Klubu na zajęcia, których wcześniej nie opłacił:
 12. Pracownicy administracji wraz z kierownictwem mają prawo zdecydować o niewpuszczeniu na teren Klubu lub niedopuszczeniu do zajęć dowolnej osoby bez podania przyczyny, jeśli uznają, że wpływa to na bezpieczeństwo lub komfort pozostałych Członków Klubu.
 13. Pracownicy administracji, jak i kierownictwo mogą podjąć taką decyzję w dowolnym momencie prowadzenia zajęć czy przebywania Członka Klubu na zajęciach.
 14. Klub informuje, iż przedmiotem usługi jest możliwość skorzystania z doświadczenia trenera oraz sprzętu znajdującego się na siłowni. Zajęcia prowadzone w Klubie, są zajęciami technicznymi, opartymi o konkretną technikę lub elementy techniczne o charakterze sportowym.
 15. Klub nie oferuje swoim klientom ćwiczenia z wykorzystaniem muzyki na zajęciach. Obecność muzyki lub jej brak w żadnym stopniu nie jest elementem usługi, a Członek Klubu deklaruje, że muzyka lub jej brak nie wpływa na decyzję o zakupie karnetu, jednocześnie został poinformowany, że część pracowników słucha utworów dla poprawy własnego nastroju. Członek Klubu taką deklarację składa, podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu lub umowę.
 16. Trener w CrossFit Ursynów prowadzi zajęcia techniczne. Wszelkie zajęcia rytmiczne są oparte o wyklaskiwanie rytmu, wyliczanie rytmu i taktów lub odpowiednie komendy głosowe. Wszelka muzyka wykorzystana w tle, jeśli jest używana to tylko i wyłącznie prywatnie przez pracownika (trenera) w celu umilenia sobie czasu pomiędzy nauką poszczególnych figur. Jest również dla wielu pracowników (trenerów) sposobem na stres występujący podczas prezentacji przed grupą. 
 17. W wypadku, kiedy Członek Klubu nie może uczestniczyć w swoich zajęciach, ma prawo odrobić je na grupie wskazanej przez jego trenera prowadzącego. By mieć prawo do odrobienia zajęć, niezbędne jest zgłoszenie nieobecności minimum 24h przed terminem zajęć. Osoby, które nie poinformowały o nieobecności min. 24h przed terminem zajęć nie mają prawa do odrobienia zajęć w tym trybie. 
 18. CrossFit Ursynów zastrzega, iż przedmiotem usługi są rezerwacje terminów na dane zajęcia, polegające na tym, że Członek Klubu wykupuje karnet w formie rezerwacji terminu oraz wybranego miejsca na grupie na dane zajęcia. Rezerwacja jest rozumiana jako każdorazowa deklaracja uczestnictwa na zajęciach na wybrany dzień i godzinę. Są to nietypowe zajęcia i posiadają określoną ciągłość, a co za tym idzie, CrossFit Ursynów nie ma możliwości dopisania nowych osób do grup, które już wystartowały, tak więc rezerwacja miejsca jednej osoby nie może być wymieniona na inną osobę, ze względu na wymaganą ciągłość zajęć. Brak obecności powoduje omijanie kluczowych lekcji, które są dedykowane pod kolejne spotkania i podzielone tematycznie. Lekcje można nadrobić poprzez odrabianie zajęć, muszą one jednak zachować swoją ciągłość. W przypadku wykupienia karnetu na 4 wejścia, karnet jest traktowany jako osobna rezerwacja na 4 różne terminy (4 różne lekcje). Po przekroczeniu terminu (daty) karnet i możliwość jego wykorzystania wygasa, a Członek Klubu ma prawo odrobić niewykorzystane zajęcia (patrz pkt nr 18.). Niewykorzystany karnet jest terminowy i nie może przejść na inną osobę, ani na następny miesiąc.
 19. Z tytułu świadczenia usług przez Klub Klient lub Opiekun zobowiązany jest uiszczać́ na rzecz CrossFit Ursynów miesięczną̨ opłatę̨ za przynależność́ do Klubu stosownie do cennika dostępnego w recepcji.
 20. W Klubie zabronione jest palenie wyrobów tytoniowych, w tym papierosów elektronicznych, spożywanie alkoholu, posiadanie lub zażywanie narkotyków, posiadanie lub zażywanie innych środków odurzających, a także pozostawanie pod wpływem któregokolwiek z wymienionych środków.      
 21. Zabrania się wnoszenia na teren Klubu przedmiotów niebezpiecznych. 
 22. Członek Klubu zobowiązuje się do przestrzegania i zachowywania czystości oraz stosowania się do ogólnie przyjętych norm, obyczajów i zasad higieny podczas korzystania z usług oferowanych w Klubie. Niedopuszczalne jest utrudnianie lub uniemożliwianie korzystania z usług innym klientom, a także jakiekolwiek formy ubliżania im lub grożenia, w tym używanie na terenie Klubu słów powszechnie uznawanych za obelżywe. Zabronione jest także zachowanie uwłaczające godności innych osób przebywających na terenie Klubu, w tym zachowania wulgarne i obsceniczne, a także będące przejawem rasizmu lub mające znamiona molestowania lub dyskryminacji, w szczególności z uwagi na rasę, religię lub płeć. 
 23. Członek Klubu zobowiązany jest do noszenia na terenie Klubu zmienionego, krytego obuwia sportowego, różnego od tego, w którym przyszedł do Klubu.
 24. Członek Klubu zobowiązany jest do noszenia obuwia kąpielowego na gumowej i antypoślizgowej podeszwie w pomieszczeniach takich jak toaleta, łazienka oraz kabiny prysznicowe.
 25. Członek Klubu podczas wizyty w Klubie zobowiązany jest do posiadania i używania osobistego ręcznika. 
 26. Członek Klubu zobowiązany jest do opuszczenia Klubu najpóźniej w godzinie jego zamknięcia. 
 27. Członek Klubu zobowiązany jest do poinformowania personelu Klubu o ciąży lub dolegliwościach zdrowotnych.
 28. Personel Klubu nie posiada wykształcenia medycznego. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących sprawności fizycznej lub zdolności do wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych, Członek Klubu, przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń, powinien zasięgnąć porady medycznej u odpowiedniego specjalisty.  
 29. Nie zaleca się wnoszenia na teren Klubu rzeczy o znacznej wartości (w szczególności dużych kwot pieniędzy, biżuterii, dokumentów oraz sprzętu elektronicznego) i pozostawiania tych rzeczy bez nadzoru. 
 30. Członek Klubu przyjmuje do wiadomości, że na terenie Klubu, dla celów dowodowych oraz zapewnienia bezpieczeństwa, może być zainstalowany system monitoringu wizyjnego, z wyłączeniem takich miejsc jak szatnia i pomieszczenia higieniczno-sanitarne. 
 31. Z pomieszczeń i urządzeń znajdujących się w Klubie Członek Klubu zobowiązany jest korzystać zgodnie z przeznaczeniem.
 32. Członek Klubu ponosi wobec CrossFit Ursynów materialną odpowiedzialność za zawinione uszkodzenie pomieszczeń, a także utratę lub uszkodzenie urządzeń lub sprzętu, znajdujących się w Klubie, oddanych mu do dyspozycji przez CrossFit Ursynów.  
 33. Członek Klubu ma obowiązek wykonywać ćwiczenia w taki sposób, aby dostosować rodzaj i intensywność ćwiczeń do swoich możliwości fizycznych i stanu zdrowia. 
 34. Korzystając ze sprzętu do ćwiczeń, Członek Klubu ma obowiązek stosować się do bieżących wskazówek i instrukcji personelu Klubu. 
 35. Członek Klubu, w razie pogorszenia się jego samopoczucia podczas wizyty w Klubie, ma obowiązek zaprzestać wykonywania jakichkolwiek ćwiczeń oraz niezwłocznie poinformować o tym fakcie instruktora, trenera lub inną osobę z personelu Klubu. 
 36. Zabrania się rejestrowania obrazu i dźwięku na terenie Klubu bez wiedzy i zgody CrossFit Ursynów.
 37. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Klubu.  
 38. Członek Klubu uprawniony jest do korzystania z Klubu wyłącznie w celach niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową. Zabronione jest świadczenie na terenie Klubu jakichkolwiek usług (w szczególności treningów personalnych) lub prowadzenie innej działalności komercyjnej przez osoby, które nie zawarły uprzednio z CrossFit Ursynów stosownej umowy w tym zakresie. Nieprzestrzeganie przez Członka Klubu warunków, o których mowa w zadaniu poprzedzającym, stanowi rażące naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu. 
 39. Ze względów bezpieczeństwa, a także z uwagi na dbałość o utrzymanie należytego standardu usług świadczonych w Klubie, Członek Klubu może zostać wyproszony z Klubu przez obsługujący go personel, gdy stwierdzone zostanie naruszenie przez Członka Klubu warunków określonych w niniejszym Regulaminie.   
 40. CrossFit Ursynów informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia klienta Klubu. Jednocześnie Członek Klubu deklaruje, iż nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku doznania kontuzji lub uszczerbku na zdrowiu, który został doznany w wyniku niedostosowania się do poleceń i uwag instruktora lub korzystania ze sprzętu w sposób niezgodny z instrukcją. Członek Klubu taką, szczegółową deklarację składa, podpisując oświadczenie zdrowotne oraz oświadczenie znajomości akceptacji regulaminu.
 41. Teren Klubu jest w pełni terenem prywatnym i nie jest przestrzenią publiczną ani nie jest miejscem ogólnodostępnym. Na terenie Klubu znajdować się mogą tylko określone osoby, w określonych godzinach i spełniające określone kryteria wynikające z niniejszego regulaminu. Nie jest dozwolone, by osoby postronne bez względu na reprezentowany podmiot mogły swobodnie poruszać się po terenie placówki. Każda próba zakłócenia pracy trenerów lub administracji będzie skutkowała wezwaniem odpowiednich służb pod zarzutem utrudniania pracy oraz nękania. Każdorazowo będzie nakładana również kara dla osób postronnych utrudniających pracę, w skali godzinowej stawki względem dziennego obrotu Klubu jako zadośćuczynienie za zakłócanie poprawnej pracy placówki i brakiem możliwości wykonywania swojej pracy.
 42. Klub informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia miejsca prowadzenia zajęć. Zastrzega się, by nie pozostawiać wartościowych rzeczy bez nadzoru i schować je do szafki zamykanej na kłódkę, w celu zminimalizowania ryzyka kradzieży oraz zgubienia cennych rzeczy. Członek Klubu deklaruje, że nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania w przypadku, gdy kradzież, uszkodzenie lub zaginięcie pozostawionych na terenie placówki rzeczy nastąpi w momencie, gdy nie dochował szczególnej staranności w celu ich zabezpieczenia (schowania do szafki zamykanej na kłódkę), mimo zaleceń ze strony Klubu. Członek Klubu taką deklarację składa, podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.
 43. CrossFit Ursynów informuje, że teren placówki jest monitorowany ze względów bezpieczeństwa. Przebywanie na terenie placówki jest skrupulatnie rejestrowane (audio i video) ze względów bezpieczeństwa za pomocą różnych środków (smartphone, tablet, kamera, rejestracja audio, telefon itp.). Ma to posłużyć w przypadku jakichkolwiek sporów prawnych jako materiał dowodowy. Rejestrowany jest jedynie teren holu na wypadek wtargnięcia osób niebędących naszymi klientami. Codzienna praca Klubu nie będzie rejestrowana, a materiały codziennie kasowane. Jest to działanie jedynie prewencyjne w trosce o najwyższą jakość świadczonych usług. Jeśli nie wyrażasz zgody na nagrywanie, prosimy o opuszczenie placówki.
 44. CrossFit Ursynów zapewnia Członkowi Klubu możliwość pozostawienia jego rzeczy w wyznaczonych do tego celu szafkach w szatni Klubu, na następujących zasadach (warunki umowy przechowania): 
 1. szafki w szatni Klubu przeznaczona są do składania w nich przez Członka Klubu wyłącznie rzeczy, których konieczność przechowania związana jest zwyczajowo z charakterem usługi świadczonej w Klubie, co dotyczy w szczególności odzieży, obuwia, plecaków, podręcznych toreb sportowych, ręczników i środków higieny osobistej, 
 2. znajdujących się w szafce w szatni Klubu rzeczy, których konieczność złożenia przez Członka Klubu na przechowanie nie jest związana zwyczajowo z charakterem usługi świadczonej w Klubie, Klub nie godzi się przyjmować na przechowanie.
 3. przed pozostawieniem w szatni Klubu rzeczy, której wartość przekracza kwotę 1000 PLN, Członek Klubu zobowiązany jest poinformować CrossFit Ursynów.
 1. W przypadku, gdy na terenie Klubu znalezione zostaną bez opieki jakiekolwiek rzeczy nienależące doCrossfit Ursynów, w szczególności rzeczy zgubione przez Członka Klubu, CrossFit Ursynów postępować będzie z nimi zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawy z dnia z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych.   
 2. Ze względu na fakt, iż integralną częścią usługi może być również utrwalenie uczestnictwa klientów w zajęciach. Uczestnik zajęć oświadcza, że wyraża zgodę na używanie jego wizerunku w przypadku utrwalania zajęć podczas zajęć, warsztatów czy eventów, zarówno w postaci foto, jak i wideo i nie będzie rościł sobie praw majątkowych z powodu ich wykorzystania. Członek Klubu zostanie każdorazowo poinformowany, jeśli na miejscu pojawi się osoba utrwalająca foto lub video. Na prośbę uczestnika zajęć każdorazowo Klub usunie zdjęcie lub wideo, na którym wypadł niekorzystnie. Zdjęcia będą publikowany tylko przez kanały należące lub powiązane z Klubem. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na utrwalanie materiałów, prosimy nie pozować i usunąć się z przestrzeni zdjęcia lub video oraz poinformować o tym osobę wykonującą materiały w momencie jego powstawania, tak by mogła w odpowiednim czasie zareagować w przypadku np. zdjęć grupowych czy ujęć video, gdzie inni uczestnicy chcieliby zostać utrwaleni. Materiały są wykorzystywane do promocji zajęć oraz w celach marketingowych, ale też wielokrotnie są przedmiotem usługi, którą jest utrwalenie warsztatów, ćwiczeń czy relacja uczestnictwa danej osoby/ grupy osób w zajęciach, co jest ujęte w ofercie usługi lub oferowane słownie. Materiały nie będą wykorzystywane komercyjnie i nie będą przekazywane osobom trzecim. Materiały nie będą wykorzystywane i tworzone wbrew obowiązującym w Polsce przepisom.
 3. Zabrania się rejestrowania, utrwalania i rozpowszechniania za pomocą foto, video czy ścieżki dźwiękowej z pobytu na terenie Klubu bez zgody organu odpowiedzialnego za takie zezwolenia. Każda próba utrwalenia pobytu na terenie Klubu, zajęć, wizerunku trenera czy innych uczestników zajęć zostanie bezwzględnie zgłaszana do organów odpowiedzialnych za ochronę tych praw i kierowana na drogę sądową bez możliwości polubownego rozwiązania sprawy.
 4. W związku z rozporządzeniem Unijnym RODO informujemy, że informacje o tym w, jaki sposób są przetwarzane Wasze dane, są dostępne tutaj: LINK 

§2 Siła wyższa

       1. Przez Siłę Wyższą rozumie się zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze Stron, których nie mogły one przewidzieć ani zapobiec, a które zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy.
       2. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 7 dni, powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. 
       3. W przypadku wystąpienia Siły Wyższej, placówka jest uprawniona do przejścia na tryb nauczania/prowadzenia zdalnego lub realizacji usługi w formie „zajęć online” do końca trwania umowy, co jest integralną częścią umowy pomiędzy Placówką i Klientem.
       4. W przypadku, gdy Klient z obiektywnych względów nie ma możliwości korzystania z usługi na tożsamym poziomie, dopuszcza się możliwość zamrożenia usługi do czasu ustania Siły Wyższej, tym samym przedłużając czas trwania umowy o analogiczny okres zamrożenia, w którym usługa nie była świadczona.
       5. Forma realizacji usługi po wystąpieniu Siły Wyższej zostanie przedstawiona Klientowi niezwłocznie po reorganizacji placówki i zapoznaniu się z aktualnymi wytycznymi odpowiednich służb wraz z nowo obowiązującym prawem oraz udostępniona za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji z Klientem. 
       6. Klient będzie mógł zapoznać się z nowymi zasadami realizacji usługi oraz dokonać ich akceptacji w przypadku chęci kontynuowania usługi. W przypadku braku akceptacji w ciągu 7 dni od komunikatu dochodzi do automatycznego zamrożenia usługi do czasu ustania Siły Wyższej. 
       7. W przypadku akceptacji sposobu realizacji usługi placówka zobowiązuje się do zachowania najwyższego, obiektywnie możliwego w danej sytuacji poziomu realizacji usługi na wcześniej ustalonych zasadach cenowych. Poziom merytoryczny nie ulegnie zmianie, jedynie środki techniczne realizacji usługi zostaną dostosowane do aktualnej sytuacji w możliwie nieinwazyjny dla Klienta sposób.
       8. Klient wyraża świadomie zgodę na zastosowanie wyżej opisanego trybu w sytuacji wystąpienia Siły Wyższej akceptując regulamin i nie wnosi do niego uwag.

§3 Odstąpienie i reklamacje:

 1. Zamawiający, będący konsumentem może odstąpić od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, wysyłając oświadczenie Wykonawcy.  
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się w chwili podpisania Umowy.  
 3. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail: MAIL. Dane kontaktowe: nazwa, adres, e-mail Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.  
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w ust. 3 adres. Wykonawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

§4 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.  
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 
 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej z Usługodawcą.  
 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Usługodawcą.  
 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).  
 1. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/4.

OGÓLNE WARUNKI UMOWY (OWU) 

§1. [Słownik pojęć]

Członek Klubu – oznacza osobę fizyczną, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a także, za zgodą jej przedstawiciela ustawowego, osobę fizyczną, która ukończyła 16 lat i posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych, będącą stroną Umowy Członkowskiej. 

Klub – oznacza obiekt fitness prowadzony przez CrossFit Ursynów. 

Karnet – oznacza wariant usługi oferowanej w Klubie przez CrossFit Ursynów.  

Karta Członkowska – oznacza dokument w formie plastikowej karty potwierdzający prawo Członka Klubu do korzystania z usług oferowanych w Klubie, na warunkach określonych w Umowie Członkowskiej.   

CrossFit Ursynów – oznacza spółkę pod firmą AMRAP sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wacława Lachmana 3, 02786 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS:0000564515, NIP: 9512392657, kapitał zakładowy 6000 PLN, która prowadzi Klub i jest stroną Umowy Członkowskiej.   

OWU – oznacza niniejszy wzorzec umowy w postaci Ogólnych Warunków Umowy, w oparciu o który zawierana jest Umowa Członkowska pomiędzy CrossFit Ursynów a Członkiem Klubu. 

Regulamin – oznacza dokument w postaci Regulaminu Klubu, który reguluje organizacyjno-porządkowe zasady korzystania z Klubu. 

strona internetowa – oznacza witrynę internetową dostępną pod adresem www . c rossfitursynow.pl, która prowadzona jest przez CrossFit Ursynów i która dotyczy usług oferowanych w Klubie.   

SWU – oznacza część Umowy Członkowskiej w postaci Szczególnych Warunków Umowy, w której CrossFit Ursynów oraz Członek Klubu określają zmienne dla każdego Członka Klubu parametry Umowy Członkowskiej, w tym dane osobowe Członka Klubu oraz typ Karnetu.

Umowa Członkowska – oznacza odpłatną umowę o świadczenie usług oferowanych w Klubie zawartą pomiędzy Członkiem Klubu a  CrossFit Ursynów.      

§ 2. [Postanowienia ogólne] 

Klub jest prowadzony przez  CrossFit Ursynów.

CrossFit Ursynów świadczy w Klubie usługi, których przedmiotem jest dostęp do siłowni oraz zajęć fitness. CrossFit Ursynów specjalizuje się w prowadzeniu w Klubie zajęć w oparciu o wytrzymałościowo-siłowy system treningowy „crossfit”, którego głównym celem jest rozwój ponadprzeciętnej sprawności fizycznej. 

Członek Klubu może korzystać z usług oferowanych w Klubie na podstawie Umowy Członkowskiej.

  § 3. [Przedmiot Umowy Członkowskiej] 

Na warunkach wynikających z Umowy Członkowskiej, CrossFit Ursynów zobowiązuje się świadczyć na rzecz Członka Klubu usługi oferowane w Klubie, a Członek Klubu uiszczać z tego tytułu opłaty.

Warunki Umowy Członkowskiej określają łącznie OWU, SWU, Regulamin oraz Karnet wybrany przez Członka Klubu, a także właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.   

§ 4. [Zakres usług]   

Na warunkach określonych w Umowie Członkowskiej, Członek Klubu może korzystać z usług oferowanych w Klubie, którego nazwa i lokalizacja podane zostały w SWU.  

CrossFit Ursynów oferuje Członkowi Klubu dostęp do takich usług jak możliwość korzystania z aktualnie dostępnych w Klubie: (i) zajęć grupowych, (ii) urządzeń i sprzętu, (iii) powierzchni treningowej oraz szatni i pomieszczeń sanitarnych. 

Usługi świadczone są w godzinach otwarcia Klubu. 

Zakres, w jakim Członek Klubu ma prawo korzystać z oferowanych w Klubie usług, określa Karnet. Karnet zawiera opis, który może obejmować w szczególności: nazwę Karnetu, wysokość opłaty oraz okres dostępu do usług, za który opłata jest uiszczana, poszczególne świadczenia realizowane w ramach Karnetu, a także inne warunki charakterystyczne dla danego typu Karnet. Usługi wskazane w Karnecie świadczone są w pakiecie i nie ma możliwości ich dowolnego komponowania przez Członka Klubu, chyba że wyraźnie wynika to z oferty danego Karnetu. 

Informacja o godzinach otwarcia Klubu, grafiku zajęć oraz rodzaju usług świadczonych w Klubie, w tym o aktualnie dostępnych Karnetach, znajduje się w Klubie oraz na stronie internetowej. 

Umowa Członkowska dotyczy dostępu do siłowni i zajęć fitness w takim stanie, jaki jest aktualnie dostępny w Klubie zgodnie z Karnetem wybranym przez Członka Klubu. Umowa Członkowska nie obejmuje gwarancji, że w toku jej wykonywania nie ulegną zmianie konkretnie wskazane przez Członka Klubu godziny otwarcia Klubu, grafiki zajęć grupowych oraz prowadzący te zajęcia instruktorzy, urządzenia i sprzęt, powierzchnia treningowa, a także dostęp do określonych pomieszczeń w Klubie, co Członek Klubu akceptuje. Zmiany opisane w poprzednim zdaniu nie stanowią zmiany Umowy Członkowskiej, o ile nie są istotne, w szczególności, gdy nie powodują zmiany dostępności usług zgodnie z ich rodzajem oferowanym w ramach Karnetu, który wybrał Członek Klubu.   

§ 5. [Rodzaje Umowy Członkowskiej] 

Umowa Członkowska może zostać zawarta na czas określony albo nieokreślony. Istnieje także możliwość nabycia dostępu do usług w ramach Umowy Członkowskiej na określoną liczbę wejść do Klubu (tzw. Umowa Członkowska „na wejścia”), zgodnie z odpowiednim typem Karnetu.  

Czas obowiązywania Umowy Członkowskiej podany jest w SWU oraz określa go typ Karnetu, który wybrał Członek Klubu.

§ 6. [Zawarcie Umowy Członkowskiej i korzystanie z Karty Członkowskiej] 

Członkiem Klubu może zostać osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a także, za zgodą jej przedstawiciela ustawowego, osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat i posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych. 

W przypadku osoby, która ukończyła 16 lat i posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych, za zgodę jej przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy Członkowskiej uznaje się w szczególności złożenie przez tego przedstawiciela podpisu w odpowiedniej rubryce SWU do Umowy Członkowskiej zawartej przez małoletniego. Klub może uzależnić rozpoczęcie świadczenia usług na rzecz małoletniego Członka Klubu od uprzedniego dostarczenia pisemnej zgody jego przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy Członkowskiej.      

W celu zawarcia Umowy Członkowskiej, Członek Klubu zobowiązany jest podać wymagane dane osobowe, w tym imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, PESEL oraz adres e-mail, a także wskazać wybrany przez siebie Karnet z aktualnej oferty CrossFit Ursynów. Członek Klubu ponosi odpowiedzialność za podanie kompletnych, prawidłowych i aktualnych danych osobowych, które go dotyczą.  

Umowę Członkowską uważa się za zawartą w momencie jej podpisania przez Członka Klubu. Z tą chwilą Członek Klubu nabywa dostęp do usług oferowanych w Klubie, z zastrzeżeniem odrębnych postanowień niniejszych OWU. W razie wątpliwości, Umowę Członkowską poczytuje się za zawartą, mimo jej niepodpisania, także z chwilą przystąpienia przez Członka Klubu i CrossFit Ursynów do wykonania Umowy Członkowskiej. 

Po zawarciu Umowy Członkowskiej, Członek Klubu otrzymuje Kartę Członkowską.  

Karta Członkowska jest ważna w okresie obowiązywania Umowy Członkowskiej.

Członek Klubu może w tym samym czasie posiadać tylko jedną aktywną Kartę Członkowską. 

Karta Członkowska jest imienna i upoważnia wyłącznie danego Członka Klubu do korzystania z usług oferowanych w Klubie. Karta Członkowska nie może być udostępniana osobom trzecim bez uprzedniej wyraźnej zgody CrossFit Ursynów. W przypadku stwierdzenia, że z Karty Członkowskiej przypisanej do Członka Klubu, bez zgody CrossFit Ursynów, korzysta inna osoba niż ten Członek Klubu, CrossFit Ursynów ma prawo rozwiązać Umowę Członkowską z Członkiem Klubu bez zachowania okresu wypowiedzenia.    

Członek Klubu jest zobowiązany okazywać Kartę Członkowską za każdym razem przy wejściu do Klubu pracownikom recepcji Klubu. W przypadku, gdy Członek Klubu nie będzie posiadał przy sobie ważnej Karty Członkowskiej, Członek Klubu może nie zostać wpuszczony do Klubu. W razie wątpliwości, pracownicy Klubu mają prawo do dodatkowej weryfikacji Członka Klubu na podstawie okazanego dokumentu tożsamości.  

W przypadku utraty lub uszkodzenia Karty Członkowskiej, Członek Klubu zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie CrossFit Ursynów w celu zablokowania utraconej lub uszkodzonej Karty Członkowskiej i wydania Członkowi Klubu duplikatu Karty Członkowskiej. 

§ 7 [Opłaty]

Aktualny cennik usług oferowanych w Klubie, w tym wysokość opłat za poszczególne typy Karnetów, podany jest w ofercie CrossFit Ursynów, która jest dostępna w Klubie oraz na stronie internetowej. 

Ceny podane w ofercie CrossFit Ursynów stanowią ceny brutto i określone są w złotych polskich. 

Opłaty za dostęp do usług oferowanych w ramach Umowy Członkowskiej uiszczane są z góry. 

W zależności o wybranego rodzaju Karnetu, opłaty mogą być uiszczane za poszczególne świadczenia z osobna albo cyklicznie za każdy okres rozliczeniowy obowiązywania Umowy Członkowskiej. 

W przypadku Umowy Członkowskiej o charterze ciągłym (na czas określony lub nieokreślony), 

Członek Klubu zobowiązuje się uiszczać opłaty za zapewnienie mu dostępu do usług oferowanych w Klubie przez cały okres obowiązywania Umowy Członkowskiej. 

Gdy opłaty uiszczane są cyklicznie, okresem rozliczeniowym jest jeden miesiąc. 

Płatności cykliczne są realizowane przez PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186.

Miesiąc rozliczeniowy jest terminem ciągłym i liczy się:

– od dnia, który datą odpowiada dniu zawarcia Umowy Członkowskiej w danym miesiącu kalendarzowym, a gdyby takiego dnia w tym miesiącu nie było – od ostatniego dnia tego miesiąca,

 • do dnia, który datą odpowiada dniu poprzedzającemu dzień zawarcia Umowy Członkowskiej w kolejnym miesiącu kalendarzowym, przy czym gdyby był to ostatni dzień w tym miesiącu albo gdyby takiego dnia w tym miesiącu nie było
 • do przedostatniego dnia tego miesiąca, i z zastrzeżeniem, że pierwszy okres rozliczeniowy liczy się od dnia zawarcia Umowy Członkowskiej. 

W przypadku opłaty cyklicznej, opłata za pierwszy okres rozliczeniowy uiszczana jest w dniu zawarcia Umowy Członkowskiej, a każda kolejna opłata z góry i do dnia poprzedzającego okres rozliczeniowy, którego dotyczy opłata.

Metody płatności przewidziane dla poszczególnych typów Karnetów podane są w ofercie dostępnej w Klubie i na stronie internetowej. 

W zależności od danego typu Karnetu, opłaty mogą być uiszczane w formie gotówkowej lub bezgotówkowej. 

CrossFit Ursynów zastrzega, że w przypadku niektórych metod płatności bezgotówkowych, jak cykliczne obciążenie kary i polecenie zapłaty, o ile zostaną udostępnione przez CrossFit Ursynów w ramach danego typu Karnetu, Członek Klubu może zostać zobowiązany do spełnienia dodatkowych warunków do ich uruchomienia, wymaganych przez dostawcę płatności, i na odrębnych warunkach.         

Członek Klubu zobowiązany jest do uiszczania opłat za Karnet w umówionej wysokości i terminie, w tym, o ile dany Karnet to przewiduje, do spełnienia warunków wymaganych do realizacji płatności bezgotówkowej przez dostawcę tej płatności, o których Członek Klubu został uprzednio przez CrossFit Ursynów poinformowany i które zaakceptował zawierając Umowę Członkowską. 

Klubowicz, w zamian za prawo do korzystania z Klubu, zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Klubu opłat

przewidzianych w Umowie.

Opłaty na rzecz Klubu płatne są z góry w terminach przewidzianych w Umowie.

Klub umożliwia następujące formy płatności:

+ Gotówkowo w kasie Klubu

+ Jednorazowa płatność kartą płatniczą w kasie Klubu

+ Przelewem elektronicznym poprzez konto Klubowicza na portalu Klubu

+ Użycie karty płatniczej z funkcją płatności internetowych uprawniających Klub do obciążenia rachunku bankowego klubowicza, pełną należną kwotą z tytułu miesięcznej opłaty w danym okresie rozliczeniowym oraz każdym kolejnym.

Okresie trwania Umowy bez konieczności zawiadomienia o tym fakcie Klubowicza.

W przypadku skorzystania przez Klubowicza z obciążenia rachunku zobowiązuje się on do:

+ Przekazania Klubowi danych niezbędnych do dokonania obciążenia rachunku

+ Poinformowania Klubu o braku środków na rachunku bankowym Klubowicza potrzebnych na pokrycie opłaty i wyboru innej metody płatności

+ Poinformowania Klubu o zmianie lub zamknięciu wskazanego do obciążenia rachunku bankowego

+ Poinformowania Klubu o zmianie danych w swoim banku uniemożliwiających realizację obciążenia karty

+ Zmiany formy płatności w przypadku, gdy Klub ciągu 14 dni od terminu płatności bezskutecznie podejmował próbę pobrania należnej opłaty z rachunku wskazanego przez Klubowicza

+ W przypadku zmiany formy płatności wysokość raty jest w cenie regularnej

+ Klubowicz zobowiązany jest zawiadomić Klub o zamiarze rezygnacji z automatycznego obciążenia rachunku bankowego, wskazując jednocześnie z jakiej formy płatności będzie korzystał. W przypadku rezygnacji z automatycznego obciążenia rachunku bankowego, Klubowicz zobowiązany jest do wycofania zgody na obciążenie rachunku we właściwym dla siebie oddziale Banku.

+ Regulamin dotyczący automatycznych płatności poprzez obciążenie rachunku bankowego Klubowicza dostępny jest do wglądu w siedzibie Klubu.

Niekorzystanie przez Członka Klubu z usług świadczonych w ramach Umowy Członkowskiej z przyczyn leżących po stronie Członka Klubu nie zwołania Członka Klubu od ponoszenia opłat (usługa abonamentowa). 

Operator zastrzega, że opłaty wynikające z Umowy Członkowskiej mogą różnić się wysokością w zależności od rodzaju Umowy Członkowskiej, typu Karnetu czy metody płatności wybranej przez Członka Klubu. 

Opłaty pobierane przez CrossFit Ursynów nie obejmują ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

W zależności od wariantu Karnetu, Członek Klubu, może zostać zobowiązany do uprzedniego uiszczenia jednorazowej opłaty administracyjnej, której wysokość podana została w SWU. Niniejsze postanowienie nie wyłącza obowiązku zwrotu uiszczonej zapłaty za świadczenie niespełnione w całości lub w części, jeżeli Członek Klubu zrezygnuje z zawarcia Umowy Członkowskiej lub jej wykonania, ani nie przewiduje utraty prawa żądania zwrotu świadczenia Członka Klubu spełnionego wcześniej niż świadczenie CrossFit Ursynów, gdy strony wypowiadają, rozwiązują lub odstępują od Umowy Członkowskiej.

Za zgubienie kluczyka do szafki w szatni pobierana jest opłata w wysokości 50 PLN.

Za wyrobienie duplikatu Karty Członkowskiej pobierana jest opłata w kwocie 20 PLN.

§ 8 [Rozwiązanie Umowy Członkowskiej]

Umowa Członkowska zawarta na czas nieokreślony może zostać wypowiedziana przez Członka Klubu z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia po drugim okresie rozliczeniowym ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego. Klub może wypowiedzieć Umowę Członkowską zawartą na czas nieokreślony z ważnego powodu.   

Umowa Członkowska zawarta na czas określony nie może zostać wypowiedziana przez żadną ze stron przed upływem okresu, na jaki została zawarta, bez ważnego powodu.  

W przypadku ważnego powodu, strona może wypowiedzieć każdą Umowę Członkowską z zachowaniem stosownego terminu tego wypowiedzenia. 

Wypowiedzenie powinno zostać złożone, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej lub w dokumentowej formie email, tj. w formie wiadomości wysłanej na adres e-mail strony podany do kontaktu. 

W celu wypowiedzenia Umowy Członkowskiej, Członek Klubu może posłużyć się formularzem wypowiedzenia dostępnym w Klubie i na stronie internetowej. 

§ 9 [Postanowienia końcowe] 

Dane kontaktowe stron podane zostały w SWU i OWU. Dane powinny być aktualizowane przez strony w formie dokumentowej, pod rygorem nieważności. Za skuteczną uznaje się zmianę, o której strona poinformowała drugą stroną w zawiadomieniu wysłanym na adres pocztowy lub adres e-mail drugiej strony podany w SWU i OWU.      

W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 12 ust. 1 pkt 21 Ustawy o prawach konsumenta, CrossFit Ursynów wskazuje, że szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Członka Klubu (konsumenta) z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

 1. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, e mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres korespondencyjny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa), którego zadaniem jest m.in. udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. 
 2. Zmiany Umowy Członkowskiej mogą być wprowadzane przez CrossFit Ursynów wyłącznie z ważnej przyczyny, za którą uznaje się w szczególności istotne pogorszenie sytuacji kontraktowej strony w zestawieniu z sytuacją kontraktową drugiej strony na skutek okoliczności, których nie dało się przewidzieć w chwili zawierania Umowy Członkowskiej (siła wyższa) i za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, oraz tylko w takim zakresie, w którym wprowadzone zmiany będą miały na celu wyrównanie sytuacji kontraktowej stron. Za okoliczność, o której mowa w poprzednim zdaniu, uważa się m.in. wprowadzenie w przyszłości, przez uprawnione władze państwowe, istotnych ograniczeń w prowadzeniu działalności przez CrossFit Ursynów z powodu epidemii choroby zakaźnej COVID-19. Z wyłączeniem odrębnych postanowień OWU, zmiany podawane będą do wiadomości Członka Klubu w formie pisemnej lub w formie dokumentowej e-mail, tj. w formie wiadomości wysłanej na adres e-mail Członka Klubu podany do kontaktu, co najmniej na miesiąc rozliczeniowy naprzód. Wówczas, gdy zamiany będą miały na celu określenie lub podwyższenie obowiązujących opłat z Umowy Członkowskiej, Członek Klubu, w przypadku braku akceptacji tych zmian, ma prawo odstąpić od Umowy Członkowskiej w okresie czternastu dni od dnia powiadomienia go o zmianach.  

CrossFit Ursynów jest uprawnione, raz w pierwszym kwartale danego roku kalendarzowym obowiązywania Umowy Członkowskiej, do zmiany wysokości opłat wynikających z Umowy Członkowskiej (w tym opłat za Karnet) na przyszłość i w oparciu o dodatni średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni (pot. inflacja). O zmianie wysokości opłat Członek Klubu jest każdorazowo informowany przez Crossfit Ursynów w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres e-mail Członka Klubu podany do kontaktu, co najmniej na czternaście dni naprzód. 

Członek Klubu ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Umowy Członkowskiej. Reklamacja może zostać złożona w formie pisemnej na adres Klubu: ul. Lachmana 3 kod: 02-786 Warszawa lub drogą elektroniczną w wiadomości e-mail wysłanej na adres:  recepcja@crossfitursynow.pl Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko Członka Klubu oraz opis problemu będącego podstawą reklamacji. 

CrossFit Ursynów rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie elektronicznej na adres e-mail Członka Klubu podany jako właściwy do kontaktów, zaś w formie papierowej na żądanie Członka Klubu i poprzez jej wysłanie na adres Członka Klubu podany w SWU.  

Członek Klubu zobowiązany jest zawiadomić CrossFit Ursynów o każdej zmianie jego danych, pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencji, która została wysłana na ostatni znany CrossFit Ursynów adres pocztowy lub elektroniczny e-mail podany przez Członka Klubu jako właściwy do kontaktów. W razie wątpliwości, za właściwy do kontaktów (doręczeń) uważa się adres e-mail i adres korespondencyjny, podane przez Członka Klubu oraz CrossFit Ursynów w SWU i OWU. Domniemywa się, że adres podany przez Członka Klubu w SWU jest jego adresem zamieszkania.   

Załączniki do Umowy Członkowskiej stanowią: 

Ogólne Warunki Umowy (OWU),

Szczególne Warunki Umowy (SWU), Regulamin Klubu, warunki Karnetu.  

W przypadku sprzeczności pomiędzy OWU, SWU, Regulaminem Klubu lub warunkami Karnetu, pierwszeństwo stosowania mają w podanej kolejności: 1) SWU, 2) warunki Karnetu, 3) OWU, 4) Regulamin Klubu.

Dołącz do naszego #community!

Zapisy