Regulamin Crossfit Ursynów

 1. Członkami Klubu mogą być osoby pełnoletnie lub osoby, które nie ukończyły 18-go roku życia za pisemną zgodą opiekuna prawnego. Za pisemną zgodę opiekuna prawnego uznaje się podpisanie Deklaracji Członkowskiej, której treść odnosi się wówczas odpowiednio do niepełnoletniego Członka Klubu.
 2. Dzieci poniżej 5 roku życia przebywają na terenie Klubu pod opieką opiekunów prawnych i na ich wyłączną odpowiedzialność.
 3. Członkostwo powstaje po podpisaniu Deklaracji Członkowskiej oraz uiszczeniu Opłaty Wpisowej.

 

§2 KARTA CZŁONKOWSKA

 1. Karta Członkowska jest imienna i upoważnia wyłącznie danego Członka Klubu do uczestniczenia w zajęciach prowadzonych na terenie Klubu.
 2. Członek Klubu może posiadać w tym samym czasie tylko jedną Kartę Członkowską.
 3. Kartę Członkowską należy okazywać za każdym razem przy wejściu do Klubu pracownikom recepcji Klubu.
 4. Karta Członkostwa jest imienna i nie może być udostępniana osobom trzecim bez zgody Klubu. W przypadku stwierdzenia, że użytkownikiem Karty Członkowskiej nie jest osoba, która podpisywała Umowę Członkowską, Klub ma prawo do rozwiązania członkostwa bez okresu wypowiedzenia.
 5. W przypadku zgubienia Karty Członkowskiej, Członek klubu winien niezwłocznie zawiadomić pracownika Klubu celem wydania duplikatu karty.
 6. Za zgubienie Karty Członkowskiej pobierana jest opłata w wysokości 20 zł.
 7. Opłata członkowska ma charakter bezzwrotny.

 

§3 ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

 1. Członkostwo upoważnia do uczestnictwa w wybranych zajęciach rekreacyjno-sportowych oraz do korzystania z infrastruktury (sanitarnej i usługowej) znajdującej się na terenie Klubu CrossFit Ursynów w Warszawie przy ul. Lachmana 3 w godzinach pracy Klubu.
 2. Klub zastrzega sobie prawo do zmian grafika zajęć grupowych lub zmian instruktorów prowadzących poszczególne zajęcia. Informację dotyczące poszczególnych zmian będą dostępne na tablicach informacyjnych na terenie Klubu oraz na stronie internetowej Klubu.
 3. Klub zastrzega sobie prawo do chwilowego zamknięcia całego obiektu bądź jego części w związku z naprawami, konserwacją i zawodami sportowymi.Klub zastrzega sobie prawo do tymczasowego odwołania poszczególnych zajęć bez podania przyczyny.
 4. W związku z odwołaniem zajęć Klub nie zwraca jakiejkolwiek kwoty wpłaconej na poczet członkostwa i uczestnictwa w zajęciach z przyczyny odwołania zajęć.

 

§4 OBOWIĄZKI CZŁONKA KLUBU

 1. Na terenie Klubu obowiązuje odzież sportowa i zmienne obuwie sportowe.
 2. Na terenie Klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania i sprzedaży alkoholu, narkotyków oraz innych środków odurzających.
 3. Zabrania się uczestnictwa w ćwiczeniach po spożyciu jakiejkolwiek dawki alkoholu lub innych środków odurzających oraz w przypadku złego samopoczucia.
 4. Członek Klubu ma obowiązek stosować się do poleceń instruktora prowadzącego zajęcia oraz pracowników Klubu.
 5. Sprzęt do ćwiczeń powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Klub nie ponosi odpowiedzialności za następstwa niewłaściwego jego użytkowana.
 6. Członek Klubu ponosi odpowiedzialność finansową za zniszczenie wyposażenia lub wystroju Klubu powstałego na skutek jego działania lub zaniechania oraz działania i zaniechania osób nie będącymi Członkami Klubu a przebywającymi na terenie Klubu za jego prośbą.
 7. Po zakończonych ćwiczeniach w pomieszczeniach treningowych, Członek Klubu zobowiązany jest do odłożenia sprzętu na właściwe miejsce.

 

§5 PŁATNOŚCI

 1. Za usługi oferowane przez Klub, Członek Klubu zobowiązany jest do uiszczenia z góry opłat wg jednego wybranego wariantu wskazanego w Deklaracji Członkowskiej.
 2.  Oprócz sezonowych promocji, opłaty mogą być uiszczane za każde zajęcia z osobna lub w formie stałego abonamentu.
  1. W przypadku wyboru wariantu abonamentu, opłata jest pobierana miesięcznie:
  2. za pierwszy miesiąc korzystania z usług Klubu opłata jest uiszczana w dniu podpisania Deklaracji Członkowskiej;
 3. kolejne opłaty uiszczane są z góry najpóźniej w dniu przypadającym na miesięcznicę pierwszej opłaty.
 4. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości opłat abonamentowych, lecz nie częściej niż raz w danym roku kalendarzowym.

 

§6 CZAS TRWANIA CZŁONKOSTWA

 1. Okres trwania członkostwa jest nieokreślony. Wygasa z upływem ostatniego dnia okresu wypowiedzenia Członkostwa.
 2. Członkostwo trwa od dnia podpisania Deklaracji Członkowskiej i wniesienia Opłaty Wpisowej.
 3. Każdy Członek Klubu może wystąpić z Klubu z miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca przypadającego bezpośrednio po miesiącu, w którym Członek Klubu doręczył Klubowi prawidłowo wypełniony Formularz Rezygnacyjny.
 4. Można przejść z karnetu OPEN na karnet na 5 lub 10 wejść (bez kontynuacji umowy), zakupując wybrany rodzaj karnetu przed zakończeniem karnetu 30 DNI. Po tym jak minie płatność karnet automatycznie się przedłuża na kolejny miesiąc i już nie ma takiej możliwości. 
   

 

§7 ZAWIESZENIE CZŁONKOSTWA

 1. Członek Klubu ma prawo do zawieszenia członkostwa na okres, w którym nie mógł korzystać z usług Klubu wskutek choroby lub rekonwalescencji. W takim przypadku konieczne jest bezzwłoczne powiadomienie Klubu o zaistniałym fakcie oraz dostarczenie stosownego zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego okres choroby lub rekonwalescencji. Klub zastrzega sobie prawo do odmowy uznania zaświadczeń lekarskich przekazanych do Klubu po zakończeniu choroby. Członek klubu zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego wraz ze zgłoszeniem zawieszenia członkostwa najpóźniej w dniu rozpoczęcia zawieszenia członkostwa.
 2. Członek klubu ma możliwość zawieszenia członkostwa cztery razy w roku, na okres nie łącznie nie przekraczający 30 dni w ciągu danego roku niezależnie od przyczyny zawieszenia. W przypadku chęci zawieszenia członkostwa na okres dłuższy, Klient zobowiązany jest do indywidualnego ustalenia zaistniałego faktu z Managerem Klubu.
 3. O planowanym zawieszeniu każdego członkostwa, Członek klubu zobowiązany jest zawiadomić personel Klubu osobiście, za pomocą poczty elektronicznej bądź tradycyjnej najpóźniej 7 dniu od rozpoczęcia okresu zawieszenia.

 

§8 ROZWIĄZANIE UMOWY PRZEZ KLUB

 1. Klub może wypowiedzieć członkostwo danemu Członkowi Klubu bez okresu wypowiedzenia w następujących sytuacjach:
  1. naruszenia warunków niniejszego Regulaminu Klubu,
  2. zalegania Członka Klubu w opłacaniu co najmniej jednej opłaty abonamentowej.
  3. niewłaściwego zachowania Członka Klubu, którego postawa może zaszkodzić innym Członkom Klubu, reputacji Klubu i interesom Klubu, w szczególności w przypadkach agresji, wandalizmu lub innych zachowań powszechnie uważanych za chuligańskie i niezgodne z zasadami współżycia społecznego,
  4. naruszenia zasad BHP i ppoż na terenie Klubu.
 2. W przypadku naruszenia punktów wskazanych powyżej Członek Klubu traci członkostwo z chwilą zakomunikowania mu wypowiedzenia członkostwa.
 3. Wszelkie uiszczone opłaty nie podlegają zwrotowi byłemu Członkowi Klubu.

 

 

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Klub nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Członka Klubu spowodowane niewłaściwym korzystaniem z urządzeń znajdujących się na terenie Klubu, oraz nieprzestrzeganie instrukcji i poleceń osób upoważnionych do prowadzenia zajęć. Klub informuje, iż nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków, jednocześnie informując, że Klubowicz ćwiczy na własną odpowiedzialność. Odpowiedzialność klubu w każdym wypadku musi być skutecznie udowodniona.
 2. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.
 3. Za zgubienie kluczyka do szafki pobierana jest opłata w wysokości 50 zł.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. Do rozstrzygania wszelkich roszczeń i sporów wynikających z członkostwa w Klubie właściwy jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby właściciela Klubu – AMRAP sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.